Kohtulahendi täitmine tsiviilasjades

Kohtuotsuse või määruse täitmisele esitamiseks ja sundmenetluse läbiviimiseks tuleb sissenõudjal esitada kohtutäiturile täitmisavaldus. Avalduse võib allkirjastada digiallkirjaga ja edastada kohtutäituri büroo e-postile, tuua paberkandjal kohtutäituri büroosse või edastada postiga. Avaldusele tuleb lisada jõustumismärkega kohtulahend (va viivitamatult täitmisele kuuluv lahend). Kohtulahendi väljastab kohtu kantselei kas paberkandjal või elektroonselt digiallkirjaga.

Kui kohtuotsuse või määrusega on sissenõudja kasuks välja mõistetud  ka viivised, tuleb täitmisavalduses märkida, et soovite ka nende sissenõudmist. Kuna viivise summa sõltub ja selle arvestus kestab kuni põhinõude rahuldamiseni, ei ole selle ette väljaarvutamine mõistlik. Kohtutäitur pöördub sissenõudja poole eraldi päringuga pärast täitmisavalduses märgitud summa sissenõudmist, et tasumisele kuuluvat viivisesummat välja arvutada ja täitemenetluses arvesse võtta. Viivise arvutamise hõlbustamiseks saab kasutada viivisekalkulaatorit.

Täitmisavalduse esitamise järel algatab kohtutäitur võlgniku suhtes täitemenetluse. Seadusest tulenevalt antakse võlgnikule aega nõue vabatahtlikult täita 30 päeva jooksul. Peale antud tähtaja saabumist alustab kohtutäitur täitetoimingutega – arestib võlgniku konto, sissetuleku, seab varale keelumärked ja alustab vara müümisega enampakkumisel. Täitmise käigus loob kohtutäitur menetlusdokumente, mida edastatakse kõikidele menetlusosalistele. Nii saavad osapooled teavet menetluse kulgemise kohta.

Täitemenetluses ei ole seadusega ettenähtud osamaksetega tasumise võimalust. Võlgnik võib küll vastava taotlusega kohtutäituri poole pöörduda, kuid selle rahuldamiseks puudub alus.

Kohtutäituri teenus on tasuline. Üldjuhul maksab teenuse eest võlguolev isik. Kohtutäituril on õigus nõuda sissenõudjalt kohtutäituri tasu ettemaksu. Kohtutäituri tasu suuruse ja tasu võtmise põhimõtete kohta loe täpsemalt siit.

Sissenõudjal tuleb arvestada, et kõiki nõudeid ei ole võimalik rahuldada – kui võlgnikul puudub vara või piisav sissetulek või tema ülalpidamisel olevate isikute hulk ei võimalda sissetulekutest kinnipidamisi teostada. Samuti näeb seadus ette rida sissetulekuallikaid, mida ei ole lubatud arestida.

Võlgniku pankrotti väljakuulutamisel täitemenetlus lõpeb ja jätkub pankrotimenetluses kohtu määratud pankrotihalduri poolt. Võlgniku surma korral on võimalik täitemenetlust jätkata pärandvara ja pärijate suhtes. Pärijate andmed on leitavad pärimisregistrist.

Kohtulahendite täitmisele on seatud ajaline piirang – täitmine aegub 10 aasta jooksul. See tähendab, et võlgnik vabaneb nõude tasumisest, kui täitemenetluse algatamisest on möödunud 10 a ja kohtutäituril ei ole õnnestunud võlgnevust sisse nõuda. Tutvu täitmise aegumise kohaldamise korraga täpsemalt siit.