Korduma kippuvad küsimused

1. Kui ruttu peab kohtutäitur vastama avaldusele?

Kohtutäitur vastab nii kiiresti kui võimalik, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva möödumisel avalduse või
selgitustaotluse laekumisest arvates. Erilise vajaduse korral, lähtuvalt vastamise keerukusest, võib vastamise
tähtaega pikendada kuni kahe kuuni. Isikut teavitatakse vastamise tähtaja pikendamisest ja pikendamise
põhjusest. Avaldustele ja selgitustaotlustele vastamise täpsem kord on reguleeritud
kohtutäiturimäärustiku § 26.

2. Kui ruttu peab kohtutäitur tagastama enammakstud raha?

Kui kohtutäituri ametialasele arvelduskontole laekub rohkem raha, kui on vaja sissenõudja nõude
rahuldamiseks ja täitekulude katteks, tagastab kohtutäitur enamlaekunud raha võlgnikule viie tööpäeva
jooksul raha laekumisest arvates.

3. Kui kiiresti kannab kohtutäitur sissenõutud raha üle sissenõudjale?

Võlgniku varast sundtäitmise tulemusel kohtutäituri ametialasele arvelduskontole laekunud raha kannab
kohtutäitur sissenõudjale üle kümne tööpäeva jooksul raha laekumisest arvates.

4. Kes eemaldab isiku andmed Maksehäireregistrist?

Kohtutäiturid ei edasta võlgnike andmeid antud registrisse ega saa ka vastavaid märkeid sealt
eemaldada. Tavaliselt edastab antud info registrisse sissenõudja ja antud küsimuses tulebki pöörduda
tema poole.

5. Miks on eesti.ee keskkonnas avaldatud andmed erinevad tegelikkusest?

Eesti.ee kajastuvaid andmeid saab usaldada vaid täiteasja numbri ja sissenõudja nõude osas. Tegemist on
puuduliku andmevahetusega, mille tulemusel ei kajastu eesti.ee keskkonnas täitekulud. Nõude summat
on vajalik täpsustada kohtutäituri käest.

6. Mida tähendab keelumärke seadmine kinnistusregistris?

Keelumärke seadmise avaldusega keelatakse kinnisasja omanikul teha toiminguid. Selle seadmise
eesmärk on piirata võlgniku õigust oma vara käsutada, et tagada sissenõudja nõude täitmist.

7. Miks ei ole kohtutäitur minu vara arestimisel arvestanud minu ülalpeetavatega?

Ülalpeetavate olemasolust tuleb kohtutäiturit teavitada ja seejärel saab nendega ka arvestada.

8. Kas kohtutäituril on õigus minule andmeid mitte väljastada minu perekonnaliikme kohta?

Jah, kohtutäituril on saladuse hoidmise kohustus. Täisealise perekonnaliikme esindamiseks tuleb esitada
volikiri esindamise kohta.

9. Kuidas toimub töötasust kinnipidamine kui mul on mitu täiteasja erinevate kohtutäiturite juures?

Arestimisel tekib arestipandijärjekoht ning kinnipidamisi tehakse nende tekkimise järjekorras. Elatise
asjad on alati esimesel järjekohal, ka siis kui nad jõuavad ajaliselt tööandjani hiljem.

10. Kuidas tehakse kinnipidamisi minu töötasust?

Kinnipidamiste kord on kirjeldatud edastatavas aktis. Võlgnikule tagatakse arestimisele mittekuuluv
summa aktis kirjeldatud ulatuses.

11. Mida teha kui minu sõidukile on seatud keeld ja ma soovin sõiduki võõrandada?

Kõige mõistlikum on pöörduda keelu seadnud kohtutäituri poole ja saada juhised olukorra
lahendamiseks.