Aegumise kohaldamine

Kohtutäitur kohaldab täitmise aegumist väärteo ja kriminaalasjades. Kohtutäituri ülesanne on aegumisetähtaegu jälgida ja nende saabudes täitemenetlus lõpetada.

Väärteo asjades aegub täitmine 4 aastaga, kriminaalasjades 7 aastaga. Aegumise algus hakkab kulgema otsuse jõustumisest ja lõpeb tähtaja saabudes. Tähtaeg pikeneb aresti ja vangistuse aja võrra.

Kohtutäituri tasu on oma olemuselt tsiviilnõue. Seetõttu kohaldatakse väärteo- ja kriminaalasjades täitedokumendile ja kohtutäituri tasu väljamõistmise otsusele erinevaid aegumise tähtaegasid (10 a). Praktikas ei ole harvad juhud, kui väärteo- ja kriminaalasjas aegumistähtaja saabudes ei ole aegumine kohaldatav kohtutäituri tasule ja selle tasumist nõuab kohtutäitur edasi.

Tsiviil- ja haldusasjades kohaldab aegumist kohtutäitur võlgniku avalduse alusel. Üldine aegumise tähtaeg on 10 aastat nõude täitmisele esitamisest. Erisuste kohta saate rohkem lugeda siit. Avalduse läbivaatamise eest tuleb kohtutäiturile maksta tasu 18 eur. Tasu maksmata jätmisel jääb avaldus tähelepanuta. Aegumise kohaldamisel tuleb siiski tasuda täitekulud ja kohtutäituri tasu vähendatud ulatuses. Täpsema aegumise kohaldamise käitumisjuhisega on võimalik tutvuda siin.