Kuidas elatist täitmisele esitada?

Kui olete lapse elatise väljamõistmise kohta saanud kätte kohtuotsuse ning kohustatud pool seda ei täida, on järgmiseks sammuks täitemenetluse algamine. Avaldus täitemenetluse algatamiseks esitatakse kohtutäiturile, kelle tööpiirkonnas võlgnik asub. Avalduse elatise sissenõudmiseks esitab kohtutäiturile lapse nimel lapsevanem. Mitme lapse elatise täitmiseks esitatakse avaldus ühiselt (mitte iga lapse kohta eraldi). Elatise otsuse täitmisele esitamiseks lugege esmalt tähelepanelikult läbi otsuse resolutiivosa.

Kohtutäiturile elatise avalduse esitamise lihtsustamiseks oleme koostanud abistava juhendi. Enne avalduse esitamist palume tutvuda allpool toodud juhendiga. Palun tuvastage elatise väljamõistmise algus- ja lõpukuupäev ja elatise summa ja otsustage kas soovite esitada avaldust ka riigi makstava elatisabi saamiseks. Siis võite kindel olla, et elatise täitmisele esitamine kulgeb ladusalt.

 • Mis ajast alates on elatis väljamõistetud? See on alguskuupäev, millest alates hakkab kulgema elatise kohustus. Kuupäeva leiate kohtuotsusest.

 • Mis ajani on elatis välja mõistetud? Kui elatis on välja mõistetud kuni lapse 18.a saamiseni on elatise saamise viimane päev lapse 18.a sünnipäev. Kui elatis on välja mõistetud kuni lapse 21.a saamiseni, saab laps elatist peale täisealiseks saamist vaid juhul kui ta õpib. Kohtutäitur kontrollib lapse õppimist ise, eraldi tõendit selle kohta esitada ei ole vaja. Kui laps lõpetab õppimise enne 21.a saamist on tal õigus elatist saada õpingute lõpetamise kuupäevani.

  NB! Kui elatise otsus on kehtiv ainult lapse täisealiseks saamiseni, on õppival lapsel õigus elatist edasi saada kuni 21.a saamiseni, kui ta jätkab õpinguid. Kui lapsevanem ülalpidamiskohustust vabatahtlikult ei täida, tuleb lapsel esmalt pöörduda kohtu poole elatise otsuse saamiseks ja seejärel pöörduda kohtutäituri poole täitemenetluse algatamiseks.

   

 • Kui suur on elatise määr kuus? Elatis mõistetakse kohtu poolt välja kindla igakuise summana või seatakse sõltuvusse mõnest tingimusest (näiteks palgaalamäär). Kuni 31.12.2021 tehtud kohtuotsused, mis olid seotud palgaalamääraga, külmutati alates 01.01.2022 292 euro tasemeni ja need ei ole enam muutuvad. Palgaalammäärad on leitavad siit.

  NB! Elatise summa suurendamine või vähendamine on kohtu pädevuses. Ilma kohtuotsuse muutmiseta elatise summat ei ole võimalik muuta.

 • Kui suur on elatise võlgnevus? Elatise võla teada saamiseks tuleb kokku arvutada kui suur on võlgniku elatise maksmise kohustus arvutamise hetkel. Palgaalamääraga seotud elatise puhul arvutage elatise summa kuni 31.12.2021 lähtudes antud hetkeni kehtivatest igaastastest palgaalamääradest. Alates 01.01.2022 on palgaalammääraga seotud elatise summaks 292 eur kuus.

  Kui kohus on elatise välja mõistnud kuu keskel, siis elatist täies kuumääras õigust saada ei ole. Sellisel juhul jagage elatise määr 30-ga ja korrutage pooliku kuu päevade arvuga
  Näide: elatis on väljamõistetud alates 20.12.2019 summas 200 eur. Arvutuskäik on järgmine: 200:30*12 päeva (20-31.12)=80 eur. Detsembri kuu eest on õigus elatist saada 20-31 kuupäevani ehk 12 päeva eest summas 80 eur.

  Elatise kohustuse summast arvutage maha elatise maksed, mis olete kätte saanud. Maksete info saate pangaväljavõttelt või muudest maksmist tõendavatest allikatest. Saadud summa vahe ongi arvutamise hetkel võlas.

  NB! Igakuine elatis muutub võlaks iga kuu alguses, kui kohtuotsuses ei ole fikseeritud kindlat maksetähtpäeva. Kui maksetähtpäev ei ole veel saabunud, ei ole antud kuu elatis võlaks muutunud ja kohtutäitur ei saa seda kohustatud poolelt veel nõudma hakata.

  Soovitame võlaarvestuse teha Excelis, kus esimesse veergu lisate elatise maksmise kuu ja aasta, teise elatise määra, kolmandasse tasutud summa ja neljandasse veergu tekkinud võlgnevuse. Loomulikult sõltub arvutuste tegemise vajadus võlasolevast perioodist.

 • Täitke avaldus ja esitage see kohtutäiturile koos elatise väljamõistmise kohtuotsusega. Avalduse vormi leiate siit. Märkige avalduses elatise alguse ja lõpu aeg ja elatise määr. Lisage elatise võlgnevuse summa ja märkige, mis kuupäeva seisuga on see tekkinud. Igakuise elatise makse lisab edaspidi võlgnevusele juurde kohtutäitur ise.

  Allkirjastage avaldus digiallkirjaga, lisage avaldusele elatise kohtulahend ja edastage e-postile info@vellet.ee. Kui teil ei ole võimalik digiallkirja panna, edastage avaldus ja kohtulahend paberkandjal posti teel või tulge avaldust esitama kohtutäituri büroosse.

  Elatise täitemenetluse läbiviimine on avalduse esitajale tasuta.

  NB! Kohtuotsuse või määruse väljastab teile otsuse teinud kohus kas paberkandjal või elektroonselt maili teel. Kui avalduses esineb puudusi, annab kohtutäitur sellest teile teada. Kui te ei oma kõiki avalduses küsitud võlgniku andmeid, võite avalduses märkida, et need ei ole teile teada.

 • Otsustage, kas soovite esitada ka elatisabi taotluse. Täitemenetluse aegset elatisabi maksab riik (Sotsiaalkindlustusamet) elatise võlgniku asemel. Elatisabi maksimaalne summa on 100 eur kuus. Elatisabi makstakse iga kuu tagantjärele ja andmed elatisabi saajate kohta edastab Sotsiaalkindlustusametile kohtutäitur ise.

  Elatisabi avalduse leiate siit. Põhjalikumalt loe täitemenetluse aegse elatisabi kohta siit. Elatisabi maksmise tingimused ja kord on sätestatud perehüvitiste seaduses.

  NB! Elatisabi hakatakse maksma kahe kuu möödumisel hetkest kui olete kohtutäituri juures elatise menetluse algatanud. Elatisabi taotlus esitatakse üks kord ja see kestab ajani kui lapsel on õigus saada elatist vastavalt kohtulahendile. Riigilt saadud elatisabi võrra väheneb elatise võlgnevus. Elatisabi maksed nõutakse võlgnikult riigi kasuks sisse peale elatise võla sissenõudmist lapsele.

  NB! Elatisabi saajal on kohustus teavitada kohtutäiturit elatise saamisest otse võlgnikult. Kui kohtutäitur ei ole teadlik elatise maksmisest otse sissenõudjale, edastab ta Sotsiaalkindlustusametile eksliku teabe elatisabi summa kohta. Alusetult makstud elatisabi on riigil õigus saajalt tagasi nõuda.

Küsimuste tekkimisel ja abi saamiseks pöörduge e-posti teel info@vellet.ee või helistage kohtutäituri büroo lahtioleku aegadel. Nõustamiseks on võimalik tulla ka kohtutäituri vastuvõtule.