Töövaidluskomisjoni otsuse täitmine

Töövaidluskomisjoni otsuse täitmisele esitamiseks tuleb kohtutäiturile esitada täimisavaldus. Avaldusele tuleb lisada  Töövaidluskomisjoni otsus. Otsuse väljastab elektroonselt või paberkandjal asja arutanud Töövaidluskomisjon.

Lugege läbi otsuse resolutsioon – kui teie kasuks on välja mõistetud summad, mis kuuluvad viivitamatult täitmisele, võite selles osas otsuse kohtutäiturile täitmisele tuua enne otsuse jõustumist. Kui otsuse ei ole märgitud, et otsus kuulub täitmisele viivitamatult, peate ära ootama otsuse jõustumise. Enne otsuse jõustumist sundtäitmist algatada ei ole võimalik.

Kohtutäitur algatab menetluse, toimetab võlgnikule kätte täitmisteate ja annab 30 päeva aega täita võlgnevus vabatahtlikult. Nõude tasumata jätmisel arestib kohtutäitur võlgniku pangaarved, sissetuleku ja arestib ja müüb võlgniku vara.

Kohtutäituri teenus on tasuline. Kohtutäituri tasu suuruse ja tasu võtmise põhimõtete kohta loe täpsemalt siit.