Kes on kohtutäitur?

Vaba elukutse pidaja

Kohtutäituri ülesandeks on täitemenetluse läbiviimine ehk sunni kasutamine isikute suhtes, kes oma kohustusi vabatahtlikult ei täida. Kõige levinum on rahaliste nõuete täitmine, mille sissenõudmiseks kohtutäitur arestib ja müüb võlgniku vara. 
Täitemenetlus on oma olemuselt riigi ülesanne. Eestis on täitemenetluse läbiviimine tehtud ülesandeks vabakutselistele kohtutäituritele seaduse alusel. Ametisse nimetab kohtutäituri justiitsminister eluaegsena.
Lisaks täitemenetlusele osutab kohtutäitur ametiteenuseid (näiteks: dokumentide kätte toimetamine, juriidilise fakti tuvastamine, enampakkumise korraldamine, õigusabi osutamine).

Põhilisteks kohtutäituri tööd puudutavateks seadusteks on:

kohtutäituri seadus,
täitemenetluse seadustik ja
kohtutäiturimäärustik.

Isemajandaja

Kohtutäitureid riigieelarvest ei finantseerita. Kohtutäiturid teenivad tulu kohtutäituri tasudest, mis on kehtestatud kohtutäituri seadusega. 
Kohtutäituri töö tegemise koht on tema kohtutäituri büroo. Kohtutäitur korraldab ise oma personali valiku, nende koolituse, büroo töökorralduse ja vajalikud töövahendid. Kohtutäitur maksab oma töötajatele palka ja tasub muid tegevuskulusid teenitud tasudest

Kõik kohtutäiturid omavad ametikindlustust tööst tulenevate riskide maandamiseks. 
Kohtutäituri ametitegevus on maksustatud samadel alustel nagu FIE-d.

Iseseisev ja erapooletu

Kohtutäitur peab ametit omal vastutusel ja peab olema oma otsustes vaba ja erapooletu.

Kohtutäitur loob menetlemisel dokumente ja teostab erinevaid toiminguid, mille vaidlustamine toimub esimeses järjekorras kohtutäiturile endale. Kohtutäituri poolt kaebuse lahendamisel tehtud otsust on võimalik seejärel vaidlustada kohtus.

Kohtutäitureid koondab Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda. Järelevalvet teostab kohtutäiturite ametitegevuse üle justiitsministeerium ning Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda.

Nõustaja ja probleemide lahendaja

Kohtutäituri poole võib konsultatsiooni saamiseks pöörduda ka enne täitemenetluse algatamist. Ei ole harvad juhtumid, kus kohtutäituri nõu küsitakse ka enne tehingute sõlmimist. Sageli tunnevad osapooled huvi täitemenetluse protsessi kohta üldisemalt, et paremini aru saada ja hinnata võimalusi kohustuse täitmiseks ja enda õiguste kaitsmiseks. Kohtutäitur on kohustatud menetlusosalisi vastu võtma ja andma neile selgitusi täitemenetluse läbiviimise kohta. 

Täitemenetlust või mõnda muud kohtutäituri ametiteenusesse puutuvat olukorda on võimalik lahendada erinevalt. Hea koostöö ja klientide muredest arusaamine kiirendab lahenduste leidmist ja probleemide lahendamist. Mitte vähem oluline on leida õiglane lahendus, mis püüab arvestada kõikide menetlusosaliste ootustega.