Hüpoteegi lepingu täitmine

Hüpoteegi (kinnispandi) lepingud sõlmitakse notariaalselt. Hüpoteegi kohta tehakse kanne kinnistusraamatus väljendades kelle kasuks see on seatud ja milline on maksimumsumma, mida hüpoteegipidaja võib oma nõuete rahuldamiseks kinnisvara arvelt nõuda. Hüpoteegi sõlmimisel annab kinnisvara omanik nõusoleku alluda kohesele sundtäitmisele, kui hüpoteegiga tagatud nõuet ei täideta.

Lepingu sõlmimisel lepivad pooled kokku, millised on tagatavad nõuded, mida hüpoteek tagama hakkab. Kui tagatavat kokkulepet ei täideta, on hüpoteegipidajal õigus esitada kohtutäiturile täitmisavaldus ja algatada hüpoteegiga koormatud vara müümiseks täitemenetlus. Muid täitetoiminguid täitmisele esitatud hüpoteegi lepingu korral kohtutäitur teha ei saa. Ehk hüpoteegi lepingu alusel on võimalik vaid realiseerida hüpoteegiga koormatud vara ja seda vaid hüpoteegi summa ulatuses.

Täitemenetluse algatamiseks on vajalik kohtutäiturile esitada täitmisavaldus, hüpoteegi leping, tagatiskokkulepe ning põhi- ja kõrvalnõuete alus ja detailne arvestus. Hüpoteegi lepingud on leitavad elektroonsel kujul portaali www.eesti.ee sisselogides oma id-kaardiga või mõne muu identifitseerimise vahendiga.

Kohtutäitur algatab menetluse, toimetab võlgnikule kätte täitmisteate ja annab aega nõude vabatahtlikult täita 30 päeva jooksul. Nõude mitte tasumisel arestib kohtutäitur hüpoteegiga koormatud vara ja müüb selle enampakkumisel. Tulemist rahuldatakse sissenõudja ja kohtutäituri tasu nõuded, seejärel menetlus lõpetatakse.

Kohtutäituri tasud ja sissenõudja nõuded kokku ei tohi ületada hüpoteegi summat. Osalise täitmise korral rahuldatakse kohtutäituri tasud proportsionaalselt.

Kohtutäituri tasu suuruse ja tasu võtmise põhimõtete kohta loe täpsemalt siit.