Elatise täitmine

Elatise sissenõudmiseks saab kohtutäituri poole pöörduda kui on olemas elatise väljamõistmise kohtuotsus või määrus. Samuti kui on elatise maksmise kohta sõlmitud notariaalne kokkulepe. Eelduseks on tasumata elatisemaksed, mille osas on tekkinud võlgnevus.

Enne avalduse esitamist tuleks elatise arvestuse osas koostada kalkulatsioon. Teisisõnu arvestada välja elatise kohustus ja võrrelda seda reaalselt tasutud maksetega. Kahe summa vahe ongi tekkinud võlgnevus.

Juhul kui elatis on seotud töötasu alammääraga, veendu, et arvutamisel lähtute õigest summast. Palgaalammäärad on leitavad siit. Alates 01.01.2022 on elatise otsused, mis olid sõltuvuses palgaalamäärast, külmutatud 292 euro peale kuus. Elatise määra muutmiseks tuleb pöörduda kohtu poole uue otsuse saamiseks.

Elatise täitmisavalduse esitamise hõlbustamiseks oleme koostanud abistava juhendi.

Täitmisavalduse elatise sissenõudmiseks leiate siit. Avaldusele tuleb lisada kohtulahend. Kohtulahendi väljastab teile otsuse teinud kohus kas paberkandjal kohtu kantseleis või elektroonselt e-posti aadressile. Kohtu kontaktandmed leiate siit.

Täitmisavaldus ja kohtulahend tuleb kohtutäiturile esitada kas digiallkirjaga e-posti aadressile info@vellet.ee, tuua paberkandjal kohtutäituri büroosse Rotermanni 5 või saata postiga.

Lisaks on elatise täitmisel võimalik taotleda riigipoolset elatisabi, mille taotlemine käib kohtutäituri kaudu. Elatisabi taotluse võib esitada koos täitmisavaldusega või hiljem igal ajal. Elatisabi taotlus on leitav siit.

Kohtutäitur algatab menetluse, toimetab võlgnikule kätte täitmisteate ja annab 10 päeva aega täita võlgnevus vabatahtlikult. Nõude tasumata jätmisel arestib kohtutäitur võlgniku pangaarved, sissetuleku ja arestib ja müüb võlgniku vara.

Elatise asjas toimuv täitemenetlus asub oma arestimise järjekorraga teistest nõuetest ettepoole ehk kui võlgniku suhtes on juba algatatud sissenõudeid ja kohtutäitur on juba võlgniku kontod arestinud, läheb elatise asjas seatud arest kinnipidamisele esimesena.

Elatise asjas ei või kohtutäitur nõuda kohtutäituri ettemaksu tasumist. Kohtutäituri tasu suuruse ja tasu võtmise põhimõtete kohta loe täpsemalt siit.